เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

O03

นางสาวศิริอร เกตุไทยสง
หัวหน้าสำนักปลัด

 

O05

น.ส.แสงสุรีย์ ศรีเชียงหวาง
นักทรัพยากรบุคคล

O14

น.ส.ปัณฑิตา เขตขันธ์
นักวิชาการเกษตร

O06

นางสุภาพร ทูลกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

O06

น.ส.พัชราวรรณ จันทร์บวร
นักวิชาการสาธารณสุข

O06

ตำแหน่งว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

O06

ตำแหน่งว่าง
นิติกร

O06

จ่าเอกชำนาญ เชิงกาญจน์
นักพัฒนาชุมชน

 

 

O07

นายสุนทร ว่องไว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

O06

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

O06

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

O13

น.ส.เดือนเพ็ญ แสงโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

O06

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

O06

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

O15

น.ส.ชลธิชา คันธบุปผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

O16

น.ส.อรพิณ ส่อนชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

O21

น.ส.เนาวรัตน์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

O19

น.ส.ปรียานุช เมืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

O17

นายไพทูรย์ ส่อนไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

O18

น.ส.นาริตา บัวบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

O16

นายอนุรัตน์ แสนโพธิ์
พนักงานทั่วไป

O16

นายธีระพันธ์ สุมงคล
พนักงานขับรถกู้ชีพ-กู้ภัย

O06

ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป

O06

นายอนุวัฒน์ มัดจุปะ 
พนักงานขับรถยนต์

O16

นายศุภชัย ชมภูธร
คนงานทั่วไป

O06

นายณัฐพงษ์ แก้วคำ
คนงานทั่วไป

O16

นายอดุลย์ ศรีรัตนพันธ์ 
ตกแต่งสวน

O16

นายคารม นามอาสา
ภารโรง

O06

นายสมัย สิมงาม 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

O16

นายบุญทัน ขันซ้อน 
พนักงานประจำรถขยะ

O06

นายสิรวัชร พันมณี 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

O06

นายเด่นชัย มั่งมูล
พนักงานขับรถยนต์
(ประจำรถยนต์หกล้อ)

O16

นายสมพร เหล็กพล
ตกแต่งสวน
   

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064