เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

Z1

นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

Z1

นางสาวลักขณา พุทธาผา
นักวิชาการศึกษา
 

Z2

น.ส.เสาวลี โคตรโมลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

Z2

นายกฤษฎา คำเทพ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

Z1

ตำแหน่งว่าง
ครู

Z11

นางประภัสสร อุดมไพร
ครู

Z15

น.ส.รัศมี ทิพย์สินธ์
ครู

Z14

นางนิภาภรณ์ ดาทอง
ครู

Z13

นางซ่อนกลิ่น เรณะสุระ
ครู

Z16

นางสมใจ ชาปัชชา
ครู
 Z8
นางลภพรรณ สาระบุตร
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

Z2

นางสมปอง ปทุมเขต
ผู้ดูแลเด็ก
 Z9
นางจิดาภา บุญเป้า
ผู้ดูแลเด็ก

Z1

นางระเอ็ด หอนงาม
ผู้ดูแลเด็ก

Z1

นางนุชธนา บาทชารี
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

Z1

น.ส.ชุลีพร ไขศรี
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

Z1

นางดวงพร สุมงคล
ผู้ดูแลเด็ก

Z1

น.ส.นิตยา ส่อนไชย
ผู้ดูแลเด็ก

Z1

น.ส.สิริกานต์ ตูมโคตร
ผู้ดูแลเด็ก

Z1

น.ส.กรณิการ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง
ผู้ดูแลเด็ก

Z1

นางสาวพิกุล ขมิ้นเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก

Z1

ตำแหน่งว่าง
ครู

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064