เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 01 ⇔ โครงสร้างองค์กร  02   ข้อมูลผู้บริหาร
 03 ⇔ อำนาจหน้าที่  04 ⇔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 05 ⇔ ข้อมูลการติดต่อ  06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 07 ⇔ ประชาสัมพันธ์  08 ⇔ Q & A (ถาม-ตอบ)
 09 ⇔ Social Network   

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 010 ⇔ แผนดำเนินงานประจำปี  011 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 012 ⇔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  013 ⇔ คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
 014 ⇔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  015 ⇔ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 016 ⇔ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ    การให้บริการ  017 ⇔ E-Service

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 018 ⇔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  019 ⇔ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย      งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 020 ⇔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ      ประจำปี  021 ⇔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 022 ⇔ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  023 ⇔ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา  พัสดุรายเดือน
 024 ⇔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ  จัดหาพัสดุประจำปี  

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 025 ⇔ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  026   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 027   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา      ทรัพยากรบุคคล  028 ⇔ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 029   แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 031   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  032   ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
 033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 034 ⇔  นโยบายไม่รับของขวัญ  035   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 036   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  037   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 038   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  039   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 040   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน  041 ⇔  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 042   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       043   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม     คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064